Download Prospectus cum Application Form MGU Merit List 2024 BA, BSC, B.Ed, MHM, MHRM, MA, CAT, MSW, MSc, BTS, M.Ed, BALLB, MBA MGU Counseling dates at www.mgu.ac.in. Also MGU UG/ PG Cut Off Marks List 2024.

University Name

MGU

Website

www.mgu.ac.in

Category

Admission Merit List

Mode

Offline/ Online

Status

Available Now..

MGU Admissions 2024 College Allotment Merit List

This year the MGU counseling college seat allotment rank list along with merit list 2024 Out Shortly. As MGU UGCAP 1/2/3/4th Allotment List post at http://cap.mgu.ac.in/. This portal will give alerts on MGU 2024 admissions counseling notifications.  This year Mahatma Gandhi University (MGU), Kottayam, Kerala will invites applications for admissions in BA Multimedia, PG Multimedia/ Animation/ Graphi Design/ Cinema/ Television/ Print Electronic Journalism, B.Ed, MHM, MHRM, Self Financing Courses, BA Fine Arts, MA, MSW, MSC Textile Fashion, BTS, BSC Biotechnology, CAT, BSc Microbiology, BSc Bioinformatics, M.Ed, BALLB, MBA, M.Phil Degree Course at for academic session 2024-25. 
Alerts: The UG CAP 1st allotment is scheduled on _______ August 2022, Candidates can rearrange/ delete options as per dates till, 5.00 pm. Candidates securing allotment through the third allotment should join the allotted college as per schedule 2022..........

®¢ ¼ß ÌßøáÆ ¯µ¼Þܵ¢: ÉGßµ¼ÞÄß/ÉGßµ ÕVP ÕßÍÞ·JßW æMGÕVAÞÏáU øIÞ¢ dÉçÄcµ ¥çÜÞ¿íæÎaí dÉØßiàµøߺîá. øIÞ¢ dÉçÄcµ ¥çÜÞ¿íÎaßW dÉçÕÖÈJßÈá ¥VÙÄ çÈ¿ßÏÕV 11/10/2021 èÕµáçKø¢ 4.00 Éß ®¢ ÈáÎáXÉÞÏß dÉçÕÖÈ¢ çȿâ

Ìß ®Áí ¯µ¼Þܵ¢: ²KÞ¢ ¥çÜÞ¿íæÎaí dÉØßiàµøߺîá. ¥çÜÞ¿íæÎaí ÜÍߺîÕV ÄÞæÝMùÏáK ÈßVçgÖBZ ÉÞÜßçAIÄÞÃí. 2021_22 ¥AÞÆÎßµ ÕV×¢ çµÞÕßÁí _ 19 èÕùØí ÕcÞÉÈJßæa ÉÖíºÞJÜJßW dÉçÕÖÈ dÉdµßÏ ÉâVHÎÞÏᢠ³YèÜÈÞÏß ¦ÏßøßAᢠȿJæM¿áµ. ¥çÉfµV ¥çÜÞ¿íæÎaí æÎçÎÞ ÁìYçÜÞÁí æºÏñÄßÈá çÖ×¢ çµÞç{¼áÎÞÏß ÌtæMGí çµÞç{¼ßW ²¿áçAI ËàØí ²¿áAáKÄßÈáU ³YèÜX Ø¢ÕßÇÞÈæJMxß ÎÈTßÜÞçAIÄᢠdÉçÕÖÈ¢ 18/10/2021 4.00 Éß ®¢ Èá ÎáXÉÞÏß 'µYçË¢" æºçÏîIÄáÎÞÃí.

Latest news of MGU Admissions Notice 2022 @ www.mgu.ac.in:

The mgu admission notification is given at mgu.ac.in.  Interested students have to submit application form given in prospectus followed by counseling schedule based on merit list issue by MGU academic branch.  Further information of MGU Admissions 2022 regarding qualification, fees, prospectus, admission form and how to apply etc is mentioned below........................

List  of Courses: 

M.Phil (Master of Philosophy)
Duration- 01 year
Name of the School and eligibility criteria are given below:
1. SCHOOL OF BEHAVIOURAL SCIENCES
1. M.Phil. in Special Education and Rehabilitation Sciences
P.G. in Special Education/ M.Sc. Disability Studies and Rehabilitation Studies/M.Ed. degree with not less than 55% marks. Preference to candidates with one paper in Special Education or with experience in reputed centres in Special Education or Diploma in Special Education. Check here MGU result

2. MPhil. in Rehabilitation Psychology:
Masters degree in Psychology with not less than 55% marks.

3. MPhil. in Behavioural Medicine and Rehabilitation (Full-time):
MBBS with not less than 55% marks. Preference to P.G. Degree holders in Medicine. You may view Mgu time table

4. MPhil. -do- (Part-time) -do-

5. MPhil. in Behavioural Sciences and Rehabilitation Nursing:
MSc. Nursing with not less than 55% marks.

2.  SCHOOL OF BIOSCIENCES:
MPhil in Biosciences:
MSc. Degree with not less than 55% marks in Microbiology, Biochemistry, Biotechnology or Biophysics.

3. SCHOOL OF CHEMICAL SCIENCES:
MPhil.Chemistry (Inorganic Chemistry)
MPhii. Chemistry (Organic Chemistry)
MPhil. Chemistry (Physical Chemistry)
MPhil. Chemistry (Polymer Chemistry)
Masters degree in Chemistry with not less than 55% marks.

4. SCHOOL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES:
MPhil in Environment Management (2 Semesters):
Masters degree with not less than 55% marks in Botany /Zoology/Physics/ Chemistry/Ecology/ Geology/ Geo Informatics/Remote Sensing and GIS/ Earth Sciences/Life Science/ Environment Sciences/ Environment Scienee & Management./ Microbiology/ Aquaculture/ Fishery Science/ Biochemistry / Biotechnology / Disaster Management/Plant or Animal Science/ Agriculture/ Forestry / Engineering

5. SCHOOL OF PURE & APPLIED PHYSICS:
MPhil. (2 Semesters):
M.Sc. Physics with not less than 55% marks.

6. SCHOOL OF LETTERS:
1. MPhil in Malayalam :
Masters degree in the subject concerned with not less than 55% marks.

2. MPhil. in English:  -do-

3. MPhil in Theatre Arts :
Masters degree m any subject with not less than 55% marks. Preference to P.G degree holders in Theatre Arts and Literature.

7. SCHOOL OF GANDHIAN THOUGHT & DEVELOPMENT STUDIES:
1. MPhil. Gandhian Studies:
Masters degree with a minimum of 55% marks.

2. MPhil Development Studies: -do-

3. MPhil. Social Work: MSW/M.A. Social Work either generic or with any field of specialization with minimum 55% marks.

8. SCHOOL OF INTERNATIONAL RELATIONS & POLITICS:
MPhil. in Politics and International Relations:
Masters degree in Politics and International Relations/ Politics/ Economics/History/ Law with not less than 55& marks.

9. SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES:
1. MPhil. in Social Sciences (Anthropology/Sociology/History/Economics)
Masters degree in Social Sciences with not less than 55% marks.

2. M.Phil. in Social Transformation and Empowerment  -do-

3. MPhil. in Human Ecology and Natural History
P.G. Degree in Natural Science/ Material Science with not less than 60% marks or P.G. Degree in any of the Social Sciences with not less than 55% marks or Graduates of Forestry / Graduate Officers of the Forest Department with two years' professional training in forestry or equivalent.

10. SCHOOL OF PEDAGOGICAL SCIENCES:
MPhil. (2 Semesters)
M.Ed. with not less than 55% marks.

11. SCHOOL OF MANAGEMENT AND BUSINESS STUDIES:
MPhil. in Business Studies (2 Semesters)  
M.B.A./M.Com./M A. Economics/MHRM with not less than 55% marks

Last Date of Submission of Application- All dates varies as per course

How to Apply?

Answer: The interested and eligible candidates have to submit their application to the Directors of the Schools Concerned at the address mentioned below:-

Download Notification: http://mgu.ac.in/index.php?option=com_content&view=article&id=1097&Itemid=1175

Contact Details:
Mahatma Gandhi Unviersity (MGU),
Priyadarsini Hills P.O
Kottayam Kerala, India
Pin - 686 560
Tele : +91 481 2731050 to 68
Fax :  +91 481 2731002, 9, 11
E-mail:-mgu@mgu.ac.in
Website www.mgu.ac.in
For more related information click below labels